PRESS RELEASE

Vartahar
15 Feb 2006
DNA
15 Feb 2006
Samana
15 Feb 2006
Deccan Chronicle
26 Feb 2006
 
     
Economic Times
25 Jan 2008
Nashik Aaviti
24 Aug 2008
Sakal (Nashik)
24 Aug 2008
Lokmat
24 Aug 2008
       
Gawnkari
24 Aug 2008
Lok Satta (Nashik)
26 Aug 2008

Sakal (Nashik)
28 Aug 2008

 
PUBLICATION RELEASE
 
Vaastu
Panorama 2004
Grahankit
Nov 2007
Vasturahasya
Nov 2007
 

Vaastu
Panorama 2008

 
   
Vastu News March 2008