AuspiWatch™
ew^doiogmR>r n§Mm§J emoYy ZH$m

   
Á`mZo doi qOH$br Ë`mZo OJ qOH$bo Ago åhUVmV.åhUyZ H$s H$m` _whÿVm©bm Amnë`m {OdZmV AZÝ`gmYmaU _hËd Amho. `oUmar doi Mm§Jbr H$s dmB©Q> ho AmOda Vr Q>ië`mdaM gd©gm_mÝ`m§Zm H$im`Mo. Z{e~mMo ^moJ åhUyZ AmnU Oa VaMr J{UVo _m§S>m`Mmo. doiobm Xmof XoD$Z "doi' _mê$Z Ý`m`Mmo H$maU jUmjUmbm ew^doi nhm`bm BWo Amho Hw$Umbm doi. nU Am°pñndm°MZo Amnë`mbm ew^doi gmYÊ`mMm {Zdm§VnUm {_idyZ {Xbm Amho.
hmo`, d¡{XH$ g§ñH$ma Am{H©$Qo>Q>m°{ZŠg B§. àm`ìhoQ> {b{_Qo>S>Zo g§emo{YV Ho$boë`m `m hm`Qo>H$ KS>`mimV AdKo n§Mm§J gm_m{dÊ`mV Ambo Amho. ew^doi ì`pŠVgmnoj XmI{dÊ`mMr `§ÌUm `m KS>`mimV AgyZ AmVm ew^doiogmR>r n§Mm§J Yw§S>im`Mr JaOM ^mgUma Zmhr, Agm Xmdm `m KS>`mi`mMo g§emoYH$ Am{H©$Qo>ŠQ> g§O` _hmeãXo `m§Zr Ho$bm Amho.
_hmeãXo ho ~r. Am{H©$Qo>Šg AgyZ dmñVwemó Am{U J«h Á`mo{Vî`mMo JmTo> Aä`mgH$ AmhoV. `m Am°pñndm°MMo noQ§>Q>hr Ë`m§Zr {_i{dbo Amho. KS>`mimÀ`m {Z{_©VrVrb hm OJmVrb nhrbmM à`ÝV AgyZ `m CËnmXZmbm Vy\$mZ _mJUr Amho.