AuspiWatch™


AdH$me (ñnog), H$mi( Q>mB©_) Am{U ( AmH$s©Q>oŠMa )

   
 

H$mc{dµkmZ emó g_OyZ KoÊ`mgmR>r , X¡Z§{XZ OrdZmV ì`º$s ì`º$scm Cn`moJr R>aÊ`mgmR>r H$mimMm "JwUmË_H$ ^mJ ' (n§Mm§J dJ¡ao ) Am{U H$mc_mnZmgmR>rÀ`m {d{dY nÜXVr " gm¡a' " M§Ð ' BË`mXr EH${ÌVnUo Xe©{dUmè`m H«$m§VrH$mar KS>çmim§À`m à`moJm{df`r hr.. àmW{_H$ _m{hVr ... Aä`mgH$m§g_moa R>odyZ , H$mc{dkmZmMm dmñVwemómVrc g§~§Y g_OyZ KoÊ`mMm EH$ à`ËZ .
"" H$mimMm g§{já B{Vhmg'' `m nwñVH$mV OJà{gÜX emók pñQ>\ Z h°mqH$J `m§Zr Ago åhQ>co Amho H$s... Space and Time not only affect each other but also are affected by everything that happens in the Universe. Just as one can not talk about events in the Universe without the motions of space and Time outside the limits of Universe ......... A brief history of time page no. 36.

{Okmgm , à`moJ {ZarjU , H$maU{__m§gm Am{U ^mH$sV Aem nmM {H«$`m§VyZ {dkmZmMr dmQ>Mmc gwê$ AgVo . {OdZ, àdmh JVr ho gJio g_mZmWu eãX AmhoV .
JVrÀ`m g§X^m©V Ho$di AdH$me ( ñnog ) nwaogo ZgVo , H$mcmMrhr Amdí`H$Vm AgVo . H$moUË`mhr KQ>ZoMo `WmW© kmZ hmoÊ`mgmR>r ñnog Am{U H$mc `m XmoKm§Mrhr {ZVm§V Amdí`H$Vm AgVo . " n¥Ïdrda ñWi ' {Xem d H$mi R>adm`Mm Va \$µµŠV Vmao d J«hM Cn`moJmV AmUco OmVmV .
BVa newnú`m§hÿZ _mZd åhUyZ AmnU doJionU àñWmnrV H$ê$ eH$cmo Vo Amnë`m H$mc_mnZm_wio ! ZjÌm§À`m nmíd©^y_rda {\$aUmè`m M§Ð gy`m©dê$Z Amnë`mcm G$VwMH«$ H$go {\$aVo Vo cjmV Amco . nmdgmim {H$Vr {Xdgm§Zr `oB©c. PmS>m§Zm \w$co ,\$io YaÊ`mg {H$Vr {Xdg cmJVmV ho H$mimMo J{UV g_OyZ AmnU eoVrMo V§ÌkmZ {dH$grV Ho$co Am{U Ë`mVyZM AmO {XgVo Vr n«JVr ~hacocr Amho . AJXr `mM àH$mao dmñVwemó XoIrc H$mcm¡KmV {ZarjUm§VyZ _mUgmÀ`m ~wÜXrVyZ VmdyZ gwcmIZ g_mOmV gd©Ì OJ^a àñWm{nV Pmco Amho .dmñVwemómÀ`m Aä`mgm_Ü`o " H$mc ' hr g§H$ënZm AË`§V _hËdmMr Amho , `m Ñï>rZo hm g§{já AmT>mdm .
H$mc ho Zm_ H$c² `m YmVy nmgyZ {Z{_©coco Amho .H$c² åhUOo JUZm H$aUo , àoaUm XoUo ,T>H$cUo ,\o$H$Uo , OmUo . BË`mXr `m gdm©Mm g_mdoe H$mc åhUOo H$mi-doi `m H$ënZoV Pmcm Amho .
MaH$ g§hrVm `m Am`wd}XmÀ`m à_wI J«§Wm§V ( 1-25-24 ) Ago åhQ>co Amho H$s -H$mimZoM _Zwî` {Z_m©U Ho$cocm Amho .H$mc hmM Ë`mMo amoJ R>adVmo . g§nyU© OJ H$mcmda AmYmacoco Amho H$mc hmM àË`oH$ KQ>ZoMo H$maU AgVmo , Am{U Cnm`hr . G$½doXmVrc à»`mV ZmgXr` gyËH$ gm§JVo H$s AJXr àm§a^r AmH$me{h ZìhVo, Ë`m {dídma§^mnydu Oo hmoVo Vo na_ ì`mo_ hmo` . Ë`m na_ ì`mo_mV H$mc hmoVm - Zìho AgVmo, Ago G${f gm§JVmV .
g Ed g§ ^wgZm{Z A^aV² g Ed g§ ^wdZm{Z n`¢V² Ÿ&
{nVm gÞ^dV² nwÌ Efm§ Vñ_mV² d¡ ZmÝ`V² na_[ñV VoO: Ÿ&& 4 &&
Ë`mZoM ^wdZm§Zm ^a{dco , nmogco , Ë`mZoM ^mdZm§Zm gd© ~mOw§Zr AmÀN>mXcoco ( n[a+ EoV² ) Amho. Ë`m§Mm Omo {nVm hmoVm VmoM _J nwÌ Pmcm . Ë`m_wio IamoIa Xwgao na_ VoO ZgVoM .
Ë`m na_ H$mcmZoM gd© ^wdZo OmonmgyZ dmT>{dcr Am{U Ë`m H$mcmZoM Ë`m§Zm Koacoco Amho. åhUOo gJir ^wdZo H$mcmYrZ AmhoV , Vr OJ{dUo , g§n{dUo H$mcmMoM hmVr AgVo . `m ^wdZm§Zm H$mcmMo {Z_m©U Ho$co Agë`m_wio Vmo H$mcM ^wdZm§dê$ZM H$mc R>ê$ cmJcm .n¥Ïdr d gy`© {_iyZ ^wdZ hmoVo , Vo H$mcmZo {Z{_©co Agë`mZo H$mc hm Ë`m§Mm {nVm R>aVmo, nU AmVm {XZ-amÌ , G$Vw-_mg-A`Z Agm H$mc hm n¥Ïdr AZ² gy`© `m§Modê$Z R>aV Agë`m_wio Vmo H$mc `m§Mm nwÌ ~Zcm Amho. gmh{OH$M H$mcm{dZm AÝ` Hw$UrM na_ VoO Zìho , loð> Zìho Ago åhUmdo cmJVo .
H$mc A_y§ {X§d AOZ`V² H$mc B_m n¥{Wdrê$V Ÿ&
H$mco h ^yV§ ^ì`§ M B{fV§ h {d {Vð>Vo Ÿ&
H$mcmZo ho {Xd , AmH$me , Am{U hr n¥Ïdr CËnÞ Ho$cr Amho . H$mcm_Ü`oM ^yV Am{U ^{dVì` T>H$cco Amho. noacoco Amho , {deof [aË`m Vo H$mcmVM dgcoco Amho .
ho {Xd , hr n¥Ïdr Am{U gmao H$mhr Ë`m H$mcmZoM {Z{_©coco Amho . ^yV åhUOo KSy>Z Jococo Am{U ^ì` åhUOo nwT>o hmoUmao gJio Ë`m H$mcm_Ü`oM ~g{dcoco Amho . H$mc Amho åhUyZM ^yV-dV©_mZ-^{dVì` AgVo . H$mcm{edm` Vo Hw$R>o am{hco AgVo ?
H$mcmo ^yqV Ag¥OV H$mco Vn{V gy`© : Ÿ&
H$mcmo h {dídm ^yVm{Z H$mco Mjw : {dníM{V Ÿ&&6&&
^y{V åhUOo Oo Oo {Z_m©U Pmcoco Amho Vo Vo gd© H$mcmZoM CËnÞ Ho$coco Amho . H$mcm_Ü`oM gy`© VmnV AgVmo . H$mcmVM gd© {díd d ^yVo AgVmV . H$mcmVM S>moio {deof arVrZo ~KVmV .
H$mco _Z : H$mco ^yVm{Z àmU: H$mco Zm_ g_m{hV_² Ÿ&
H$mcoZ gdm© ZÝXpÝV AmJVoZ àOm B_m : Ÿ&&7Ÿ&&
H$mcm_Ü`o _Z, àmU , Am{U Zm_ ZrQ>nUo R>o{dcoco Amho . Amcoë`m H$mcmZwgma `m gd© àOm Zm§XV AgVmV.
H$mcm_Ü`o _Z, àmU B.R>o{dcoco Agë`m_wio Vo gd© H$mcmZwamoYmZo H$m`© H$arV amhVmV . H$mcmZwgma Amnco _Z H$ënZm H$aVo , H$m_o `moOVo.àmU gwÜXm H$mcmZwê$n dV©Z H$aV amhVmo . àmU H$mcmZwgma ñWm{nV AgVmV.$ H$mc Amcm VaM H$sVu {_iVo,Zm§d hmoVo. AÝ`Wm {H$Vrhr à`ËZ H$oco Var à{gÜXr {_iV Zmhr _oë`mZ§Va{h Zm_ CaVo , Vo H$mcmVM AgVo . åhUOo Vr `moOZmH$mcmMrM AgVo Am{U Vo Zm_ _mJo CaVo Vo{h H$mcm_Ü`oM dgV amhVo . H$mc ZgVm Va Vo Zm_ Var Hw$R>o am{hco AgVo.?
gd© àOm , åhUOo àH$fm©Zo {Z{_©coco gd© H$mhr,Amcoë`m [H$dm `oUmè`m H$mcmZwê$n Zm§XV AgVmV. {S>Zm°gm°a gmaIo àMÊS> 50-100 \y$Q>r gaS>o nydu `m ^wVcmda Zm§XV hmoVo,Va AmO Ë`m§MoM N>moQ>o ê$n åhUOo 5-6 B§M cm§~rMo gaS>o Zm§XV AmhoV.hÎmr Oo nydu ^yVcmda Zm§XV hmoVo, VoM AmVm H$mcmZwê$n ê$n nmcQy>Z ^y_rda g§MaV AmhoV.AmO Xod_mgo åhUyZ gmJamV g§MaUmao àmUr nydu ^yVcmda Zm§XV hmoVo. àmMrZ H$mir amZQ>r _mUgo n¥Ïdrda AmZ§XmZo Zm§XV hmoVr, Va AmV gwYmacocr _mUgo {VVŠ`mM AmZ§XmV Ë`mM n¥Ïdrda Zm§XV AmhoV. hm gJim H$mcmMm _{h_m Amho.
H$mco Vn: H$mco Á`oð>§ H$mco ~«÷ g_m{hV_² Ÿ&
H$mcmo h gd©ñ` B©ída: `: {nVm AmgrV² àOmnVo: Ÿ&&8Ÿ&&
H$mcmVM Vn åhUOo H$ï> qH$dm à`ËZ AgVmV, Á`oð>Vm åhUOo loð>Vm H$mcmVM AgVo,gJio ~«÷M _wir H$mcmV g_m{dï> Amho.H$mc hmM gdm©Mm B©ída Amho, àOmnVrMm{h {nVm Amho. B©ída åhUOo A{YH$ma JmO{dUmam.Oo Oo ApñVËdmV Amho d Zmhr Ë`m gdm©da Am{YnË` JmO{dVmo Vmo H$mcM gd}ída Amho.~«÷ gwÜXm Ë`m H$mcmVM dgcoco AgVo. Omo àOm {Z{_©Vmo Ë`m àOmnVrMm {nVm,{Z_m©Vm H$mcM Amho.
VoZ B{fV§ VoZ OmV§ VXw Vpñ_Z² n«{V{ð>V_² Ÿ&
H$mcmo h ~«÷ ^yËdm {~^{V© na_o{ð>Z_² Ÿ&&9Ÿ&&
H$mcmZo ào[aV Ho$coco, H$mcmZo OÝ_ {Xcoco Oo Vo gd© H$mcmVM à{V{ð>V Pmcoco AgVo.H$mcM IamoIa ~«÷ ~ZyZ na_o{ð>Z²cm{h åhUOo na_ loð> Agcoë`mcm gwÜXm ^adV, gm§^miV AgVmo. Vwåhr Á`m H$emMm {dMma H$amc Vo gd© H$mcmZoM {Z{_©coco d ào[aV Ho$coco AgVo. H$mc hmM ~«÷ ê$nmV amhV AgVmo. H$mc hm Aì`ËH$ AgVmo ,~«÷ Oam Var ì`º$ hmoV Agë`m_wio H$mc hmM ì`º$ hmoAyZ ~«÷ ~ZVmo ho {dYmZ gË` R>aVo.
~«÷ åhUOo ngacoco. Vo ngaÊ`mnydu AJXr N>moQ>o Agë`m_wio,... ho CKS> Amho.Vo N>moQ>o hmoVo Voìhm{h H$mc hmoVmM.Ë`m_wio H$mc hmM ~«÷ Pmcm ho åhUUo C{MV Amho.~«÷m_Ü`o na_ loð> ho ~«÷M AgVo,Ë`m_wio H$mc hmM na_o{ð>Z² R>aVmo. na_o{ð>Z² åhUOo {ed,{dîUw,~«÷m,A{¾ `m XodVm _mZcoë`m AmhoV,nU Ë`m gd© XodVm§Mo ^aUnmofU H$mcM H$arV AgVmo .
H$mc: àOm Ag¥OV H$mcmo AJo« àOm{nV_² Ÿ&
ñd`§^y: H$í`n: H$mcmV² Vn: H$mcmV² AOm`V Ÿ&&10Ÿ&&
AJXr àma§^r H$mcmZo àOmn{V d àOm {Z{_©ë`m.ñd`§^y åhUOo ñdV:M {Z_m©U Pmcocm Amho Ago _mZcm Jococm H$í`n gwÜXm H$mcmZoM {Z{_©cocm Amho.Vn åhUOo gd© à`ËZ, H$ð> qH$dm CîUVm hr gwÜXm H$mcmnmgyZM Amcr Amho.
na_mËå`mÀ`m {R>H$mUr {dH$ma hmoD$Z hr g¥{ð> {Z_m©U Pmcr.
hm {dH$ma åhUOo "AYmoJ_Z' qH$dm J«°ìhrQ>oeZ hmo`. hm {dH$ma Ooìhm CËnÞ Pmcm. VoìhmnmgyZ H$mcmJUZog gwê$dmV Pmcr d nwT>o AYmoJ_ZmZoM Xoe CËnÞ Pmco.VmËn`©,`m {dH$mamnmgyZ H$mc d {XH²$ Aem XmoZ JmoîQ>r gwê$ Pmë`m. {XH²$ åhUOo `m AYmoq~XyÀ`m gmnojVoZo ñWc{ZU©`.EH§$Xa OJ åhUOo _hm{dîUw Ago åhQ>co Va Ë`mV hm {dH$ma ( ^oX^md ) CËnÞ Pmcm åhUOo ê$Ð( H$mc) d Ë`m {dH$mamMm _hmq~Xy qH$dm H|$Ð åhUOo Zm^rñWmZ VoWo ~«÷m (g¥{ï>dr AmÚ CËnmXH$ e{º$ {XH²$ ) Aer OmoS>r CËnÞ hmoVo.
AñdV§Ìm: àYmd§{V nXmWm©:gd© Ed² `X² Ÿ&
~«÷m§S>o nm{W©dmo ^mJñVX§Y© CÜd©_§Vam Ÿ&&10Ÿ&&
{dnr{cH$m§Zm§ _hVm§ ì`moåZr dVw©ccmoï>Ho$ Ÿ&
Xe{X¸$_Y: nmXm: n¥ð_yÜd©_wXmh V_² Ÿ&&11-3.30 11
32 hOma ícmoH$m§Mr à{XK© g§hrVm Agcoë`m "" `moJd{gð> ' J«§WmVrc `m ícmoH$m§V gm§JrVë`mà_mUo -`m {dH$mam_wio OJmVrc gd© {OZgm Ë`m AYmoq~XwH$S>o AmoT>ë`m OmVmV d Ë`m_wio gy`©_mcm dµJ¡ao {Z_m©U hmoVmV.
{dH¥$VrnmgyZ H$mcmcm _moOÊ`mg gwadmV Pmcr åhUyZ " _hm{dîUm}amk`m àdV©_mZñ` AÚ ~«÷U: {ÛVr`namY} œoVdmamh H$ëno d¡dñdV_Ýd§Vao Aï>mqde{VV_o H${c`wJo' Ë`m doionmgyZ {Zå_m ^mJ Joë`mda åhUOo ~«÷XodmÀ`m CVaË`m H$mim§V d gy`©_mcoÀ`m AÇ>m{dgmì`m \o$è`mVrc H${c`wJm§V Agm H$mc{ZX}e H$aVmV.
H$mimMo gJù`m§V _moR>o _mn åhUOo H$ën, Á`mMr Ho$di H$ënZmM H$amdr cmJVo BVH$m _moR>m Omo H$mi Vmo H$ën. gmYmaU ì`dhmamon`moJr H$mcmMo _mZ åhUOo df© qH$dm gmc. H$mcmMo chmZ _mn åhUOo H$mí`nm§Mo "{Z{_f' (S>moù`mMo nmVo cdÊ`mg Omo doi cmJVmo Vmo) ^¥Jy§Mo _mÌm (EH$ ñda CƒmaÊ`mg Omo doi cmJVmo Vmo) d _`mMr ÌwQ>r (A§JR>m d VO©Zr `m§Zr MwQ>H$s dmO{dÊ`mg Omo doi cmJVmo Vmo). ^mñH$amMm`mªZr gm§{JVcocr ÌwQ>r åhUOo EH$ Mm¡Vrg hOmam§e goH§$X hmo`. `mà_mUo VrZ "{eëng§hrVm§Zr "{Xcocr "H$mc' _moOÊ`mMr H$moï>Ho$ CncãY AmhoV.
AmO gm`Ýg åhUVo H$s A_wH$ Jmoï>, CXmhaUmW© n¥Ïdr AmnmoAmn OÝ_cr, VgoM nyduMo Vk åhUV H$s H$í`n ñdV:M {Z_m©U Pmcm. AmnmoAmn ~Zco, ñdV:M ~Zco Ago Á`mMo {df`r åhQ>co OmVo Vo gd© H$mcmnmgyZM ~Zcoco AgVo.
^maVr` VËdkmZmV "H$mc' hm B©ídañdê$n, g¥ï>rMm {Z`§Vm _mZcm Jocm Amho. g¥{ï>Vrc d _Zwî`mMo gd© ì`dhma ho H$mc_mZmZwgmaM hmoD$ eH$VmV. AVrV, AZmJV Am{U dV©_mZ Ago H$mcmMo VrZ àH$ma AmhoV. CËnÎmr, pñWVr Am{U c` H$aUmam H$mc hm gdmªZm g_ Amho. g¥{ï>{df`r AZoH$ JwT> g_ñ`m§_Yo H$mcmMr g_ñ`m hr AVrJwT> Amho. {VMo ahñ` CH$cÊ`mÀ`m ~m~VrV Xme©{ZH$m§Zm qH$dm d¡km{ZH$m§Zm nwaogo `e {_imcoco Zmhr. H$mc A_yV© AgyZhr Ë`m§Mo MamMa ì`mnco Amho. Ë`mÀ`m n{cH$S>o H$moUË`mhr dñVyÀ`m ApñVËdmMr H$ënZm H$aVm `oV Zmhr. gy`m©À`m Ûmam Ë`m§À`m ì`º$ AdñWoMo Xe©Z hmoVo. {Xdg, _mg, F$Vw, A`Z, df© hr H$mc_mnZmMr ñdm^m{dH$ gmYZo AmH$memVrc Z¡g{J©H$ M_ËH$mamda Adc§~yZ AgVmV.
M_ËH$ma hm eãX Cƒmacm H$s, AmYw{ZH$ _Z Oam XMH$V§, Ë`m_Ü`o Hw$R>oVar X¡dr eº$sMm dmg `oVmo. gy`©_mcoVrc g¥ï>r M_ËH$ma `m_Yrc M_ËH$ma eãXmcm A§YlÕoMm dmg `oÊ`mMo H$maUZmhr, gy`©_mcoVrc M_ËH$ma d¡km{ZH$ AmhoV, {dkmZmÀ`m {Z`_m§Zr Ë`m§M JwT> H$mhr à_mUmV Var CH$cVm `oV§.
AmnU {Za^« amÌrÀ`mdoir AmH$memH$S>o nm{hco Va hOmamo Mm§XÊ`m M_M_ H$aVm§Zm {XgVmV. gy`© nyd}cm CX`mcm `oD$ cmJcm H$s `m VmaH$m {XgoZmem hmoVmV d gy`© _mdië`mda nwÝhm {Xgy cmJVmV. AZoH$ eVH$m§À`m {ZarjUmZo Ago {XgyZ Amco H$s VmaH$m amoO ZdrZ hmoV ZmhrV. amoO _mdiUmam gy`©hr EH$M AgVmo. VgoM amÌrÀ`m AmH$memV Zì`m H$cm dmT>drV {H$§dm CVadrV amoO Zdo ê$n YmaU H$aUmam M§Ðhr EH$M AgVmo.
`m hOmamo Mm§XÊ`mV nmM VmaH$m _mÌ Aem AmhoV H$s Á`mM§Ðmà_mUoM AmH$memVrc {d{eï> VmaH$mn§yOmer OdirH$ gmYyZ doJdoJù`m JVrZo {\$aV AgVmV. Ë`m§Zm "J«h' hr g§km XoÊ`mV Amcr. {J«H$_Ü`o ßc°ZoQ> åhUOo ^Q>H$Umao "J«h' `m g§ñH¥$V eãXmV _mÌ doJim JyT> AW© ^acm Amho.
n¥Ïdrda {ZË`Zo_mZo hmoUmao ~Xc d F$VwMH«$, J«hm§À`m ^«_Umer {ZJS>rV AmhoV. gmVVË`mZo Mmccoco {ZarjU Am{U Ë`m§Mo `oUmao AZw^d `m§À`m AmYmamZo emómcm hiyhiy AmH$ma `oV Jocm. amÌrÀ`m H$mimV dZñnVr A{YH$ Omo_Xma AgVmV d `m {d{eï> amÌr M§Ð {d[eï> ZjÌmV {XgVmo `mdê$Z dZñnVrMr gm§JS> KmVcocr Amho.
AJXr àmMrZ H$mir AmXr _mZdmZo ho gmao J«h, ZjÌm§Mo, gy`©, M§ÐmMo doY KoÊ`mgmR>r gwiHo$ nd©V, H$mR>çm, `m§Mm Cn`moJ Ho$cm, Ë`mV gwYmaUm hmoV Joë`m, B{Oá_Ü`o {na°{_S>g², ^maVmV gy`© _§{Xao, ZdJ«h _§{Xao, O§Va_§Va C^macr Jocr. AJXr AcrH$S>o OJ^a C^macoë`m doYemim§_YyZ gy`©, M§Ð, J«hm§Mr JVr, AmH$meñW pñWVr `m{df`r doY KoVco OmVmV. ZjÌ, amer, J«hm§Mo narUm_ Amnë`mda åhUOo _mZdm§da VgoM nyU© OrdZg¥{ï>da hmoV AgVmV Ago {d{dY emómVrc AcrH$S>À`m g§emoYZmdê$Z {XgyZ Amco Amho.
{Xem§Mm åhUOoM Mw§~H$s` joÌmMm Aä`mg H$ê$Z ~m§YH$m_mMo emó {dH${gV Ho$coc§ Agë`mMo AZoH$ XmIco dmñVwemór` g§H$ënZm§Mr _m§S>Ur Ho$coë`m àmMrZ J«§WmV gmnS>VmV. dmñVwemór` {dMma åhUOo. AdH$memV {XH²$ Am{U H$mc g§X^m©V {dMma hmo`.
"H$mc' hr g§H$ënZm Aä`mgVm§Zm - J«hm§À`m JVrMm, H$mc_mnZmMm {dMma H$aUo Amdí`H$ Amho. OJmVrc ~hþVm§e H$mcJUZm gy`© Am{U M§Ð `m§À`m AmH$memVrc hmcMmctda Adc§~yZ AmhoV. F$VwMH«$ nyU©nUo gy`m©da Adc§~yZ Amho Am{U OJmVrc ~hþVoH$ gd©M Y_m©Mm AmYma Amho M§Ð. Amnë`m qhXyg§H$ënZoZwgma ì`º$sÀ`m ~mø {OdZmda (earamda) à^md Amho gy`m©Mm, Va _Zmoì`mnma g§MmcrV hmoVmV M§Ð JVrZwgma.
nyU©V: gm¡a H$mcJUZoV M§Ðmcm H$mhrhr ñWmZ Zmhr Am{U nyU©V: M§Ð H$mcJUZoV gy`m©cm dmè`mda gmoSy>Z {Xco OmVo. H$mcJUZoMo XmoZ à_wI ^mJ hmoD$ eH$Vrc Y_m}n`moJr M§Ð H$mcJUZm Am{U gm_m{OH$ / ì`dhmamon`moJr gm¡a H$mcJUZm H$mimMr gm_m{OH$ / ì`mdhm[aH$ gmo`tgmR>r VgoM Ym{_©H$ H$m`mªÀ`m ì`dñWogmR>r Z¡g{J©H$ KQ>Zm§Ûmao Ho$cocr {d^mJUr ""Aer gmYmaUnUo H$mcJUZoMr ì`m»`m, AmO H$aVm `oB©c ì`dhmamon`moJr H$mcJUZm g_OyZ KoÊ`mgmR>r Time zone / time line / international day line B. g§H$ënZm _hËdnyU© AmhoV. na§Vw ho gmao OJ^a ì`dhmamH$arVm H$mc Am{U doi {ZpíMV H$aUo gmono ìhmdo `mgmR>r Ho$co Amho, ho A{Ve` Cn`moJr R>aco Amho.
H$mcmMm JwUmË_H$ {dMmahr Amdí`H$ Amho. `m g§X^m©V Á`mo{Vf emóm_Ü`o gImoc {dMma hOmamo df} _m§S>cocm Amho. ^mH$sV ~amo~a `m`Mo Agoc Va OÝ_doi AMyH$ Agmdr cmJVo. na§Vy Aer doi {_iUo H$R>rU. nyduVa KQ>H$m nim§À`m H$mimV KQ>rH$m nmÌ gm_mÝ`m§À`m dmnamV ZìhVo. H$mcÐì`m{df`r {ddoMZmV Omo gwú_ H$mc gm§{JVcm Amho, Ë`m{df`r Va A{dídmgM XmI{dcm OmB©c. H$maU goH§$XmMm cjm§e ^mJ?.........
Ë`mH$mir XmI{dVm `oB©c H$m? Ago àíZ {Z_m©U hmoVmV. Ë`mH$mir Zo_Š`m ñWm{ZH$ gy`m}X`mcmM KQ>r`§Ì gwê$ H$arV, VgoM F$½doX nmR> gwê$ H$arV AgV. ^maVr` Á`moVrfmVrc H$mc_mnZ ho g¥{ï>H«$_m§er Am{U _mZdr {H«$`m§er {ZJS>rV Amho.AmO dmñVwemómVrc g§emoYH$m§Mr,Aä`mgH$m§Mr Ñ{ï> hr n¥ÏdrÀ`m {dÚwV Mw§~H$s` joÌmMm,ì`º$sÀ`m Am{U dmñVyÀ`m {dÚVMw§~H$s` joÌmda H$arV Agcoë`m narUm_m§Mm Aä`mg H$aÊ`mda H|«$ÐrV Pmcocr Amho.H$maU COm© joÌm§Mm Aä`mg H$aÊ`mgmR>r Cn`moJr R>aVrc Aer `§Ìo {dH$[gV Ho$cr Jocr AmhoV......Ho$cr OmV AmhoV.
n¥pÏdMo ñdV:M {dÚVMw§~H$s` joÌ AgVo,AgoM ì`º$sMo Am{U àË`oH$ dmñVyŸ/ AmH$ma_mZm Mo hr joÌ AgVo.`m {dÚwV Mw§~H$s` joÌmV VmgmVmgmcm \o$a~Xc hmoV AgVmo.n¥ÏdrMo gw`©gmnojm 24 Vmgm§Mo ^«_U,M§Ðgmnojm 25 Vmgm§Mo ^«_U, M§Ðm§Mo 27.5. Vo 29.0 {Xdgm§Vrc amerMH«$ ^«_U,Mm§Ð_mg§,{VWr,gdm©_wio hmoUmè`m {dÚwVMw§~H$s` joÌmVrc ~Xcmcm "H$mc n[aUm_'åhUm`Mo H$m ? Am{U Vgo Agoc Va hm H$mc n[aUm_ g_OyZ KoÊ`mgmR>r Amdí`H$ Agcocr gm¡a,M§Ð JVr Am{U gmnoj n[aUm_ XmI{dUmar KS>çmio AmVm ~Zdcr AmhoV Ë`m§Mm {ZpíMVM Cn`moJr hmoD$ eHo$c.
gm_wЧ JUrV§ M¡Z Á`mo{Vf§ N>§X EdM², {eamkmZ§ VWm {eën§ _§ÌH$_© {dYrñVWm EV Ý`§JmZr OmVr`mX²,dmñVyemóñ`² ~wÜXr_mZ Ÿ&&
dmñVwemókmMr Aer ì`m»`m H$aVm§Zm gm§{JVcoë`m {df`m§À`m `mXrV "Á`mo{Vf' ho emó dmñVwemókmcm AË`mdí`H$ Amho.Voìhm G${f_wZtÀ`m g§H$ënZoVrc "Á`mo{Vf' Mm AW© H$mckmZemó' Agm Amhoµ Ago _cm dmQ>Vo.
Á`mo{Vf / H$mikmZ Oa _mUgmcm X¡Z§{XZ {OdZmV Cn`moJr Zgoc Va Ë`mÀ`m emór`Vocm \$maer qH$_V amhUma Zmhr. BVa gd©M emóm§à_mUo dmñVyemó XoIrc {OdZ g_¥ÜX H$aÊ`mMo gmono gmYZ Amho.H$moUË`mhr dmñVyÀ`m {Z{_©Vr H$arVm Am{U Cn`moJmgmR>r n¥Ïdrda ñWi,{Xem d H$mc {ZpíMV H$aÊ`mH$[aVm \$º$ Vmao d J«hM Cn`moJmV AmUco OmVmV. AZwHy$c H$mc nmhÿZ H$ococo H$m`© H$_r l_mV KS>Vo. ~§XamVyZ OhmO ~mhoa H$mT>Vm§Zm [H§$dm AmV AmUVm§Zm ^aVr,AmohmoQ>rMo ^mZ R>dcoco AgVo.H$mckmZ Am{U {ZgJ© hr A{^Þ AmhoV.{ZgJ© AZwHy$c Agoc Va H$_m©V nS>cocr CUrd qH$dm MyH $hr PmH$cr OmVo. {ZgJ© à{VHy$c Agoc Va à`ËZ OmñV H$amdo cmJVmV d jw„H$ MyH$hr _hmJmV nS>Vo.
H$mckmZ emó hoo àË`oH$ ì`º$sÀ`m OrdZmV Cn`moJr hmoD$ eHo$c Ago emó Amho.{VWr,dma,ZjÌ,d AmH$me {ZarjU `m§À`m ghmæ`mZo hdm_mZ d nO©Ý`{df`H$ R>moH$Vmio J«m_rU ^mJmVrc A{e{jV cmoH$m§Zmhr _m{hV AgVmV.
ghO d gmononUmda ^a {Xë`m_wio ~aoMdoim Á`mo{Vf ho T>mo~i R>aVo. na§Vw H$mckmZ ho AmOr~mB©À`m ~Q>ì`mgmaIo KamoKar d JmdmoJmdr dmnaÊ`mMo emó Amho. `m emómMm Cn`moJr AJXr gwú_ _mJ©Xe©ZmgmR>r-ì`º$sÀ`m/Hw$Qy>§~mÀ`m/g§ñWoÀ`m qH$dm g_mOmÀ`m H$m`m©V H$aVm `oD$ eHo$c.
Ago ho ~hÿ_yë`""H$mckmZ '' emó g_mOm{^_yI H$aÊ`mMo EH$ _moR>o AmìhmZ Aä`mgH$m§g_moa Amho.H$maU AmOÀ`m H$mimMo daXmZ R>acoco {dkmZ H$mhr d¡km{ZH$ n¡cy ho H$mckmZ emómH$[aVm "emn'R>aco AmhoV.{dkmZmVrc AmYw{ZH$sH$aU, à_mUrH$sH$aU modernization, standardization BË`mXr.àmMrZ H$mckmZmMr ~ir KoUmao _wÚo R>aco AmhoV.
g°S>\$moS>© âco_tJ `m aoëdoVrc A{^`§Ë`mZo "à_mUdoi'(ñQ>°S>S>© Q>mB©_)g§H$ënZm àW_ àË`j dmnamV AmUcr.17 Zmoìh|~a 1883 nydu g§nyU© OJ^a àË`oH$ ehamVrc KS>çmi,ho Ë`m ehamVrc gy`m}Úmà_mUo MmcV Ago.gw_mao 600{H$._r darc n«Ë`oH$ XmoZ ehamV 30 {_ZrQ>m§Mm \$aH$ Ago, Ë`m_wio dm\o$À`m B§OrZmda gwê$ Pmcoë`m aoëdogodoMr g_`gmarUr (Q>mB©_ Q>o~c ) V`ma H$aUo Am{U nmiUo H$R>rU hmoV Ago. âco_tJ `m H°$ZS>mÀ`m A{^`§Ë`mZo gd©OJmMo 24 gmaIo ^mJ nmS>co,àË`oH$ ^mJ 15 aoIm§e ê§$X hmoVm.àË`oH$ ^mJmV EH$g_mZ à_mUdoi _mZyZ Ë`mZwgma KS>çmio gmo`rZwgma _mJo-nyT>o Ho$cr OmVmV. hr ""H$mcmMr''ì`mdhmarH$ Mm¡H$Q> hmo`.
AmO OZgm_mÝ`m§Zm H$mcmMo kmZ KS>çmi`m§dê$Z Am{U hr OJ^amVrc gd©M KS>çmio \$º$ ì`mdhm[aH$ Cn`moJmgmR>r EH$ "à_mUdoi' g§H$ënZoZo ~mYrV Amho.H$mc JwUm§Mm Aä`mg H$aÊ`mH$arVm Amdí`H$ Agcocr ñWc gmnoj H$mc {dMma nyU©nUo Xyc©jrcm Jocm,AmO KS>çmim§Mm Iam Cn`moJ \$º$ aoëdo doioda nH$S>Ê`mgmR>r hmoD$ eH$Vmo.(aoëdo doioda Amcr Va)aoëdoMr KS>çmim§Zm Pmcocr à_mUdoioMr {nemƒ ~mYm 17 Zmoìh|~a 1883 cm Pmcr. VËnydu gd©M KS>çmio gw`m}X`m§erM g§~§YrV hmoVr.ñWmZnaËdo Ë`m àË`oH$ H$mc_mnZ `§ÌmV Am{U H$mcJUZoV ñWcgmnoj \$aH$ Agm`MmM nU VmoM `mo½` Amho/hmoVm.
AmYw{ZH$ {dkmZmMo {^î_ {nVm_h AëdQ>© AmB©ZñQ>mB©Z AdH$me (ñnog)-H$mc (Q>mB©_) {df`H$ Ë`m§Mm ~hþM{M©V {gÜXm§V _m§S>Vm§Zm `m gX^m©V åhUVmV H$s-""{ZgJm©V H$moUË`mhr' gË`H$mc "AñVrËdmV Zmhr.{OVŠ`m g§X^© Mm¡H$Q>r, {VVHo$ H$mc Ÿ& Ë`mVrc H$moUrhr loð> d H${Zð> Zmhr.àmW{_H$ dm Xwæ`_ Zmhr.{Zanoj H$mc ApñVËdmV Zmhr.gmnoj H$mc hrM dmñV{dH$Vm Amho. Ho$di Ame`mÀ`mM Zìho,Va e¡crÀ`mhr X¥pð>Zo 1905 gmcÀ`m AmB©ZñQ>mB©Z À`m `m emoY {Z~§YmVrc ñnogMm H$mc{df`H$ gyÌm§À`m {d^mJ, ho _mZdr àkoMo EH$ CËH«$m§V Xe©Z Amho.kmZ-{dkmZmMo Vo EH$ A_moc coUo Amho.
gmnojVm {gÜXm§VmZo "{Zanoj H$mc ' `m g§H$ënZoà_mUoM ""{Zanoj ñnog ' `m g§H$ënZocmhr {Vcm§Ocr {Xcr.àH$memÀ`m àgmaUmgmR>r AË`mdí`H$ _mZcm Jococm AMc B©ída åhUyZM AdmñVd Am{U {ZaW©H$ R>acm.{Zanoj H$mc Am{U "{Zanoj ñnog '`m g§H$ënZm§da AmYmacoco AMc g§X^© gmoSy>Z AZ§V dmñVd g§X^© Mm¡H$Q>r Cä`m am{hë`m.Z¡g{J©H$ KQ>Zm§À`m ñn{ï>H$aUmgmR>r,AdmñVd g§H$ënZm§À`m KoVcoë`m Hw$~S>çm \|$Hy$Z Úm`cm gm§JUmam gmnojVm {gYmÝV,dmñVdVoMm ghO A{dîH$ma Amho.
na§namJV Am{U ê$T>rZo MmcV Amcoë`m Mmcr nojm AmnU gmoB©À`m {dìXmZm§À`m,emókm§À`m ng§Vrg CVacoë`m nÜXVr pñdH$mamì`mV qH$dm Zmhr `m àíZm§Mo CÎma H$moUrhr gmoB©À`m Am{U emóewÜX (ZdrZ AgmoV qH$dm OwÝ`m AJXr n«mMrZ gwÜXm ) nÜXVr pñdH$mamì`mV AgoM XoB©c. _mÌ Amncm ì`dhma Vgo Xe©drV Zmhr .
gÜ`m {ejUmMm àgma \$ma PnmQ>çmZo hmoV Amho. Ë`m~amo~aM Amnë`mH$S>rc àmMrZ emóm§Mo _hËd H$m` Amho d AmOÀ`m H$mimV Am_À`m OrdZmV Ë`mMr Cn`wº$Vm H$m` Amho, ho OmUyZ KoUo AmOÀ`m gw{dÚ _mUmgmMo H$V©ì` R>aVo. {dkmZmMr `m eVH$mV d Ë`mVë`m Ë`mV `m XeH$mV Pmcocr àJVr AË`§V ZoÌ{XnH$ Amho, `mV e§H$m Zmhr. nU Ë`m ~amo~aM Ë`mVco Mm§Jco VodT>o KoD$Z Amncohr Mm§Jco VodT>o Aä`mgUo, Ë`mV àJVr H$aUo Amdí`H$ Amho.
Amnë`m ^maVr`m§À`m A{VàmMrV_ emóm§n¡H$s Á`mo{Vfemóm§VJ©V H$mc{dkmZemó hm EH$ AË`§V JhZ {df` Amho. ^maVmVrc n§Mm§JmMr na§nam A{VàmMrZ, AZmXr H$mcmnmgyZ MmcV Amcocr Amho. n§Mm§J ho H$mcJUZoMo gmYZ Amho, am_m`U, _hm^maV, Amnco doX `mJ§«WmVyZ H$mcJUoZoMo OmJmoOmJr C„oI d gw§Xa dU©Z gmnS>Vo. gy`mªÀ`m n[a^«_mUmdê$Z df©JUZm, A`Z, F$VwMH«$, _mgJUZm, {Xdg, KQ>r, nio, {dnio {Z{_f `m§Mr JUZm hr gd© `m H$mcJUZoMr _mno AmhoV.
AmíM`m©Mr ~m~ åhUOo `m àmMrZ H$mcJUZoVrc {dnc - AWm©V {Z{_f hr H$mc g§km - ñdñW / {ZamoJr _Zwî`mÀ`m S>moù`mMr nmnUr cdÊ`mÀ`m H$mimcm {Xcocr g§km hmo`. {ZamoJr Am{U ñdñW / gwIc _Zwî` OrdZmcm H|$Ðr^yV _mZUmar hr KQ>rH$m / ni / {dni / {Z{_f / _whÿV© / àha gm§JUmar H$mcJUZm AmOVar Xwc©{jV Amho.H$maU hr H$mcJUZm Xe©H$dUmao EH$hr KS>çmi Hw$Urhr ~Zdco Zmhr.AmO _mÌ Vr H$mc_mnZ nÜXVr g_Ooc Ago KQ>rH$m,ni,{dni,XmI{dUmao KS>çmi V`ma Ho$co Amho.Ho$di dmñVweór` Ñï>rZoM Zìho Va,Am`wd}XrH$ Am¡fYr {Z_m©U/CnMma nÜXVrV,emór` g§JrV gmYZm VgoM g§JrVmonMma nÜXVrV Am{U `moJ B©.gmUZ nÜXVrV AË`§V Cn`moJr R>aoc Ago ho KS>çmi Amho.
1 AhmoamÌ=8 àha=24 Vmg
1 Ah=1amÌ=4 àha=12 Vmg
6 Zm{S>H$m=1 àha=3 Vmg
2 Zm{S>H$m=1 _whÿV©=1 Vmg-60 {_{ZQ>o
15 H$mð>m-1 cKw=2 {_{ZQ>o/120 goH§$X
5 jU=1 H$mð>m-8 goH§$X
3 {Z_of=1 jU=1.6 goH§$X
3 doK =1 jU=1.6 goH§$X
3 cd = 1 {Z_of=0.53 goH§$X
100 ÌwQ>r=1 doY=0.056 goH§$X
3 ÌgaoUw=1 Ìw{Q>=0.00056 goH§$X
3 AUw=1 ÌgaoUw=0.00019 goH§$X
2 na_mUw=1 AUw=0.000063 goH§$X
1 na_mUw= =0.000032 goH§$X
lr_X² ^mJdVmMm H$mi Bgdr gZ nyd© 1652 df} Amho.A§XmOo gmS>o VrZ ghó dfunydu goH§$XmMm Xecjm§e ^mJ ^maVr`m§Zr H$m§ emoYcm Agmdm ? Ë`m§Zr A{VdoJ YmaU Ho$cocm Agmdm Am{U/qH$dm noer{d^mOZmgma»`m A{Vgyú_ hmcMmcr Vo {ZarjU Agmdo.Xwgao H$mhr H$maU g§^dV Zmhr.nmV§Oc `moJXe©Z, {d^y{V nmX,_§Ì 52 gm§JVmo,"jU VËH$a_`mo:g§`_mV² {ddoH$O§² kmZ_²Ÿ&"jU Am{U Ë`mMm§ Ša_ `m§Moda g§`_ Ho$cm Va {ddoH$O
kmZ àmá hmoVo.`m `moJgyÌmda ì`mg^mî` Ago Amho:
`Wm AnH$f© n`©ÝV§ Ðì`§ na_mUw:Ed_² Ÿ&
na_ AnH$f©n``©ÝV:H$mc:jU Ÿ&&
AnH$f©n`©ÝV: åhUOo eodQ>n`©ÝV AmnU EImXm nXmW© {d^mJmV Jocmo Va Ogm EH$ na_mUww {_iVmo Vgm na_ AIoaMm H$mc ËhUOo jU hmo`.^mJdVmVrc H$mcmÀ`m na_mUygM ì`mg nwT>o ^mî` H$aVmV.
`mdVm g_`oZ M{cV:na_mUw:nyd©Xoe OømV² CÎmaXoe§ g H$mc:jU&Mc Agcocm na_mUw Á`m H$mcmV n{hco ñWmZ gmoSy>Z Xwgao ñWmZr OmVmo Vmo H$mc jU g_Omdm.`m {dYmZmdê$Z {XgVo H$s F$ftZm EImÚm Ðì`mMo na_mUy kmZ hmoVo. BVHo$M Zìho Va Vo Mc åhUco hmcMmc H$arV AgVmV hohr kmZ hmoVo Am{U na_mUy§À`m hmcMmcr {Q>nyZ `m§Mr J{V _moOÊ`mMm à`ËZhr Ë`m§Zr Ho$cocm hmoVm. Ë`m JVrÀ`m AmYmao H$mc_mnZmgmR>r gyú_V_ n[a_mU Ë`m§Zr R>a{dco hmoVo. nXmW© qH$dm Ðì` åhUOo ñWc `mMm gyú_V_ [~§Xy Am{U H$mcmMm gyú_V_ [~§Xy `m Xmohm|Zm "na_mUy' ho EH$M Zm§d `moOyZ Ë`m ñWcH$mcmMm eodQ> qH$dm A§{V_ q~Xy EH$M Amho ho Ë`m§Zr Xe©{dcoco Agmdo Ago `mdê$ZdmQ>Vo.
ñnog - Q>mB©_ - H§${Q>Ý`wA_ hm AË`mYw{ZH$ {gÕm§V gm`gÝgo _m§S>cocm Amho. ñWcH$mc EH$mË_Vm Ago Ë`mg åhUVm `oB©c. `m {gÕm§VmMo ~rO ^maVr` àmMrZ {dkmZmV Amho Ago åhUUo `mo½` R>aUma Zmhr H$m?
gÜ`mVar Am_À`m amï´>mV ZdrZ n{T>rV n§Jm§Mmg§~§Yr BVHo$ AkmZ ngacoco Amho H$s ~è`mM cmoH$m§Zm n§Mm§J åhUOo EImÚm O§ÌrgmaIo AmH$S>çm§Zr ^acoco nmoVoS> Amho Ago dmQ>Vo. EImÚm Jmoï>rMm A{Vn[aM` hm XoIrc {H$Ë`oH$Xm Ë`mg§~§YrÀ`m AkmZmcm H$maU R>aVmo. n§Mm§J ho Amnë`m XoemV BVHo$ OwZo Amho H$s, Ë`m_wio Ë`mMm A{Vn[aM` Pmcm Amho ho AmOVar Vo AmOÀ`m gw{dÚ Agcoë`m§À`m ZOaoV CnojUr` R>ê$ nmhmV Amho.
OJmVrc gd©M Y_m©Mo cmoH$ AmnAmnë`m H$mcJUZoZwgmaM (gm¡a / Mm§Ð/ gm¡aM§mÐ) .Ym{_©H$ CËgd, g_ma§^ {dYr nma nmS>rV AgVmV. hm H$mc{dkmZmMm {df` ñWcgmnojm, ì`º$s Y_©gmnoj Am{U {d{eï> Ü`o`gmnoj Amho H$m? Agm à`ËZ H$aVm§Zm Cn`moJmV AmUÊ`mMr KS>çmio gm¡a / Mm§Ð JVrZwgma Am{U JmdmoJmdr VoWrc ñWm{ZH$ gw`m}X`, M§ÐmoX`mà_mUo cmdcr Joë`mg Am{U n§Mm§JmMr àmW{_H$ _m{hVr àË`jnUo KS>çmimVM CncãY hmoD$ eH$ë`mg hm EH$ H«$m§{VH$mar à`moJ R>aoc. Agm {dMma H$ê$Z n§Mm§J Am{U KS>çmi EH$Ì H$aÊ`mMm YmS>gr à`moJ gwê$ Amho. hr KS>çmio gm¡a Am{U Mm§Ð Aem XmoZ {^Þ {dMmaYmam Am[U JVr _mZUmè`m OJ^amVrc cmoH$m§À`m Cn`moJr R>aVrc. Aem nÕVrZo ~Z{dcr AmhoV. npíM_ Xoem§VJ©V àMcrV gm¡a nÕVrda AmImVr Xoem§_Ü`o dmnamV Agcocr Mm§Ð nÕVrMr KS>çmio ~Z{dcr AmhoV. OJ^amVrc gd©Xoer`, gd©Y_u` cmoH$m§Zm doJdoJù`m joÌmVrc H$m`m©H$arVm hr Cn`moJr R>aVrc, Agm {dídmg dmQ>Vmo.
^maVr` {dMmaYmam _mZUmè`m§gmR>r Ago KS>çmi ~Z{dUo ho Iao AmìhmZ Amho H$maU AmnU gm¡a-Mm§Ð H$mcJUZm _mZVmo `m XmoÝhr JVr Am{U {dMmaYmam KS>çmimV ~Z{dUo AdKS> Agco Var à`ËZ H$aVm `oB©c.
1950 gmcr emgZmZo ^maVr` gm¡a H$mcJUZm pñdH$macr. àMcrV H$mcJUZonojm doJir d nyU©V: emór` AgyZ Vr OZ_mZgmV H$m ê$Oy eH$cr Zmhr. hm EH$ _moR>m {dMma H$aÊ`mMm àíZ Amho. dV©_mZ H$mir OJ^a _mÝ`Vm nmdcoë`m J«oJ«mo[a`Z H$mcJUZoV ÌwQ>r AgyZhr. OJ H$m` åhUoc? `m {dMmamZo Am_À`m emgZmZo AmOn`ªV _oKZmB ghm g{_VrZo Ho$coë`m {e\$magtH$S>o OmUrdnyd©H$ Xwc©j Ho$coco {XgVo.
Amncm ^maV Xoe ñdV§Ì Pmë`mda Amnë`m "McZ', "dOZ', "_mnZ' dJ¡aogmR>r ñdV§Ì, emór`ÑîQ>çm `mo½` Aer Xe_mZ nÕVr gwê$ Pmcr. H$mcJUZogmR>r gwÕm AerM emór`ÑîQ>çm `mo½` H$mcJUZm hdr Agm {dMma Amcm Am{U Ë`mà_mUo n§S>rV Odmhacmc Zohê$ `m§Zr H$mcJUZm nwZa©MZm g{_Vr Zo_cr. `m g{_VrZo Or H$mcJUZm gwM{dcr {VcmM AmnU "^maVr` gm¡a H$mcJUZm'' åhUyZ AmoiIVmo.
emgZmZo hr H$mcJUZm pñdH$macr Am{U gd© emgH$s` ì`dhmamgR>r gm¡a M¡Ì eHo$ 1879 (22 _mM© 1957) nmgyZ pñdH$maÊ`mMo R>aco. Ë`mà_mUo [aPd© ~±Ho$Zo hr H$mcJUZm VoìhmnmgyZ ñdrH$macr Am{U AmXoe H$mT>cm H$s ""^maVr` gm¡a H$mcJUZoda AmYm[aV, `mà_mUo {XZm§H$ Agcoco YZmXoe ñdrH$maUo gd© ~±H$m dJ¡ao Am{W©H$ AmñWmnZm§g d¡Y R>a{dco Amho. AWm©V ho YZmXoe AÝ`Wm d¡Y AgVrc Va.''
~hþVoH$ ~±H$m§Zr `m AmXoemH$S>o Á`m Jm§^r`m©Zo cj Úmd`mg hdo hmoVo, Vgo Z {Xë`m_wio 1974 gmcr Am{U 1992 gmcr nwZ:nwZ: doJdoJio AmXoe H$mT>Uo [aPd© ~±Ho$g ^mJ nS>co, Am{U Varhr AmO `m H$mcJUZoH$S>o \$mago cj OZgm_mÝ`§mMo Jocoooco Zmhr, Ago H$m ìhmdo?... `mcm _w»` H$maU `m{df`tMo AkmZ Am{U Xwgao ""Aer ^maVr` gm¡a H$mcJUZm àË`j XmI{dUmao KS>çmi"" V`ma ZgUo... A{^_mZmMr Jmoï> åhUOo Ago - ""^maVr` gm¡a H$mcJUZm XmI{dUmao KS>çmi AmO {dH${gV Ho$co Amho. gm¡a H$mc JUZoMm àMma àgma hmoÊ`mgmR>r "_w»`' Cnm` åhUOo gd© Am{W©H$ ì`dhma CXm. nJmanÌHo$, AW©g§H$ën, ~±Ho$Mo ì`dhma (YZmXoem§da gm¡a {XZm§H$ {c{hUo) dJ¡ao `m amï´>r` gm¡a H$mcJUZoà_mUoM H$amd`mg hdoV, Ago Ho$co VaM ^maVr` gm¡a H$mcJUZm ê$T> hmoB©c. ^maVr` gm¡a H$mcJUZm nyU©V: gy`m©da Adc§~yZ Amho Am{U OJ^a dmnamV Agcoë`m J«oJmo[a`Z H$mcJUZonojm Am{YH$ emóewÕ / gmo`rMr Amho åhUyZM hr H$mcJUZm I§a Va naXoem§Zrhr ì`dhmamgmR>r ñdrH$mamdr Aer Amho. ^maVr` gm¡a H$mcJUZm XmI{dUmè`m Am{U AmH$meñW gm¡a JVrZwgma {XgUmè`m Z¡g{J©H$ KQ>Zm ñnï> H$aUmè`m `m KS>çmimV _{hZm (gm¡a) F$Vw, A`Z, dma Am{U ì`dhmamn`moJr doirhr ~KVm `oVoM. Z¡g{J©H$ {Z`_m§Zwgma ~m§YH$m_ qH$dm BVahr OrdZH$m`©} H$aÊ`mgR>r AË`§V Cn`moJr / _mJ©Xe©H$ R>aoc Ago ho KS>çmi Amho.
n¥Ïdrda M§Ðm_wio ^aVr AmohmoQ>r `oVo hr _m{hVr ~hþVoH$ gJù`m§ZmM AgVo. nm¡{U©_ocm ^aVr Xwnmar 12 dm `oVo. Xwgè`m {Xder à{VnXocm ^aVr 12 dm. 48 {_. `oVo. Aem[aVrZo Xa {VWrcm 48 {_. Ceram ^aVr `oVo. ^aVr, AmohmoQ>r `m Mm§ÐH$mimMr XIc AmVm d¡ÚH$emómVrc cmoH$m§Zr ¿`m`cmM hdr. AmohomQ>rÀ`m doir åhUOo M§Ð jrVrOmda AgVm§Zm eó{H«$`m Ho$ë`mg aº$ómd H$_r hmoVmo. VgoM M§Ð Á`m amerV Agoc Ë`m amerÀ`m XeuV Ad`dm§da eó{H«$`m Ë`m {XdgmV H$ê$ Z`o. Ago Aä`mgH$ g§mJVmV.
M§Ðm_wio àm_w»`mZo gmJamcm ^aVr `oVo ho gdmªZm _m{hVr AmhoM. ^aVrÀ`m doir ViUrcm Voc H$_r cmJVo d AmohmoQ>rÀ`m doir A{YH$ cmJVo hm g_wÐ {H$ZmanÅ>rda gmd©{ÌH$ AZw^d Amho. S>m°. ES>gZ A±S´>`wO `m§Zr eó{H«$`oÀ`m doir aº$ómd Wm§~{dÊ`mgmR>r {deof à`ËZ H$amdo cmJcoë`m qH$dm eó{H«$`m ~§X H$aÊ`mMr doir Amcoë`m EH$ hOma eó{H«$`m§Mm Aä`mg Ho$cm. nm¡{U©_oÀ`m gw_mamg Ë`mn¡H$s 82% Ho$gog {ZKmë`m. Ë`mg§~§YrÀ`m AhdmcmV S>m°. ES>gZ {c{hVmV, ""hr _m{hVr d {ZîH$f© BVHo$ ImÌr nQ>{dUmao Amho, H$s EImÚm MoQy>H$ H$aUmè`mà_mUo A_mdñ`m qH$dm H¥$îUnjmVM AmnUhr eó{H«$`m H$amì`mV. ""Aem VèhoMo g§emoYZ Am{U {ZîH$f© CncãY Agë`mZ§Vahr g_wÐmVrc ^aVr / AmohmoQ>rMo doimnÌH$ AmOhr Ho$di _w§~B© / _Ðmg B. g_wÐmcJVÀ`m eham§_Ü`oM à{gÕ / CncãY ìhmdo ho {dkmZ`wJmVrc AmíM`© Amho Zìho d¡MmarH$ XmarÐ` Amho.
ho M§Ð M_ËH$ma g_OyZ KoÊ`mgmR>r {VWr / nj / Mm§Ð_mg / M§Ðamer / ZjÌMaU ho gmao ñnï>nUo Am{U ghOVoZo {Xgoc. g_Ooc Ago M§Ð KS>çmi ~Z{dUo Amdí`H$ dmQ>co Am{U Vo V`mahr Pmco Amho.
Ý`yQ>ZÀ`m Jwê$ËdmH$f©U {gÕ§mVmV H$mhr {dg§JVr AmT>ië`mZo AmB©ZñQ>mB©ZZo gmnojVm {gÕm§V _m§S>co. {ddjrV gmnojVm (ñnoeZ [aco{Q>ìhrQ>r) d ì`mnH$ gmnojVm (OZac [acoQ>rìhrQ>r) Ago ho XmoZ {gÕ§mV AmhoV. H$mc Am{U AdH$me ho doJdoJio g_Oco OmUmao KQ>H$ AmB©ZñQ>mB©ZÀ`m {X¸$mc g§koV EH$Ì Amho. ì`mnH$ gmnojVm {gÕm§VmV Jwê$ËdmH$f©UmMm n[aUm_ AdH$me H$mi `m§Mm ^y{_Vrda hmoVmo Agm {ZîH$f© H$mT>cm Amho. AmB©ZñQ>mB©ZÀ`m {gÕm§Vm_wio ^m¡{VH$ {dkmZmMo OS>dmXr ñdê$n ~Xcco AgyZ Ë`m_wio ^maVr` VËdkmZmVrc _yc^yV g§H$ënZm dm ^m¡{VH$ emóo `mVrc Xar H$_r Pmcr Amho. dmñVwemómÀ`m g§X^m©V AmdH$me d H$mi `m§À`m g_Ëdm_wio Á`m VËdm§da dmñVwemór` {Z`_m§Mr C^maUr Pmcr Vr VËdo ^m¡{VH$ d¡km{ZH$ g§H$ënZm§À`m {damoYmV ZmhrV ho {ZpíMV Pmco Amho. {dÚwVMw§~H$s` {H«$`m `m dmñVwemór` à^mdmMo _mÜ`_ R>ê$ eH$VmV Ago {XgVo Vo Imcrc {ZarjUmdê$Z g_OyZ KoVm `oB©c....
n¥Ïdrdarc Amnë`m OrdZg¥ï>rÀ`m AñVrËdmg§~§Yr AË`§V _hËdmMm KQ>H$ åhUOo M§w~H$s` AmH$f©U ho hmo`. n¥ÏdrMo Mw§~H$s` joÌ - M§Ð {Xdg, {VWr, gm¡a {Xdg, M§mÐ_mg `mZwgma VmgmVmgmcm ~XcV AgVo ho J«rZrM doYemioVrc 1916 Vo 1957 `m 41 dfm©Vrc Zm|Xrdê$Z ñnï> Pmco Amho. ("X gmoca A±S> ë`wZr gmoca ìhoarEeZ Am°\$ X {OAmo_°¾oQ>rH$ \$sëS> A°Q> {J«ZrM A±S> Am°{d©Oa') hm Am°~P©ìhoQ>ar ~wcoQ>rZ Am°\$ J«oQ> {~«Q>Z 43:273:1962
24 Vmgm§Mo gy`©^«_U Am{U 24.8 - 25 VmgmMo Mm§Ð^«_U Mm§Ð_mg VgoM {deofV: nm¡{U©_oÀ`m M§Ð S>moŠ`mda KoUo `m _m{gH$ Am§V[aj KS>m_moS>tZr XIc dZñnVr / d¥j KoV AgVmV Ago {gÕ Pmco Amho. a°S> H$m°nm}aoeZ, {eH$mJmo, Ý`w`m°H©$ A°Ho$S>_r Am°\$ gm`Ýgog 98: 144: 1962 `mVrc ""{hñQ>ar, _oPa_|Q> A±S> A°pßcH°${dcrQ>r Am°\$ {n[a`m°S>rH$ M|Oog BZ {X BcoŠQ´>mo_°¾o{Q>H$ {\$ëS> BZ hoëW A±S> {S>{ggoO'' `m amoJ{Z{_©VrV {dÚwVMw§~{H$` ~XcmMo g§~§Y `m coImV hr _m{hVr Amho.
OJà{gÕ _mZg emók S>m°. H$mc© JwñVmI Ow§J `m§Zr åhQ>ë`mà_mUo ""Á`mo{Vfemó {dÚmnrR>m§Mo XadmOo IQ>IQ>mdy cmJco Amho - Zìho...... {dÚmnrR> AZwXmZ Am`moJmZo Ho$coë`m {e\$maet_wio d¡{XH$ dmñVwemó, d¡{XH$ Á`mo{Vf {dkmZ hm {d^mJ 2001-2002 nmgyZ AZoH$ ^maVr` {dÚmnrR>mV gwê$ Pmcm Amho. EH$ _mZì`emó qH$dm àmMrZ emó åhÿUZ Á`mo{Vf {ZpíMVM {dÚmnrR>m§Zm _mÝ` Amho. nmíMmË` {dÚmnrR>mVhr `m {df`m§~m~V Aä`mgH«$_ AmhoV. Hw$Vyhc Amho. Á`mo{VfmMm EH$ ^mJ åhUOo "dmñVwemó' qH$dm dmñVwemókmÀ`m Aä`mg{df`m§_Ü`o EH$ {df` "Á`mo{Vf' hm H$Xm{MV dmXmMm _wX²Xm hmoD$ eHo$c na§Vw Á`mo{Vf Am{U dmñVwemó `m§Zm OmoS>Umam Xwdm åhUOo "H$mc{dkmZ emó' ho {Z{d©dmX gË` Amho. KS>çmi Am{U n§Mm§J EH$ÌrnUo _m§S>Ê`mMr hr H«$m§VrH$mar g§H$ënZm ^maVr` Q´>oS>_mH©$, {S>PmB©Z, noQ>§Q> Am{U H$m°nramB©Q> `mgd© H$m`ÚmA§VJ©V g§ajrV Amho.

Ar. Sanjay Mahashabde
Sutra Design & Development
3rd Floor, “Devgiri”, Plot No. 14,
Kothrud Industrial Area, Near Sangam Press,
Kothrud, Pune – 411 029
Phone No. 9823041408
E-mail : info@vaidicsanskar.com
Website : www.vaidicsanskar.com

 
:: top ::